Thursday, November 25, 2010

Thank You For Loving Me

Hindi talaga ako nagsasawang pakinggan ang kantang "Thank You For Loving Me" ni Tommy Walker mula noong una ko itong marining hanggang sa kasalukuyan. Una ko itong napakinggan sa isang JIL church sa Calamba (noong bagong mananampalataya pa lang ako), at talaga namang tumagos sa puso ko ang bawat letra ng awiting ito.

Sino at ano lang ba ako sa paningin ng Diyos? Kung ibulid man ako ng Panginoon sa impyerno, makatarungan siyang gawin iyon sapagkat ako'y isang makasalanan. Wala naman siyang obligasyong iligtas ako eh. Gayunpaman, pinili niya ako't tinawag upang maging kanyang sariling anak, hindi dahil sa kung sino ako o anong magagawa ko, kundi ayon lamang sa kanyang habag at biyaya (Efeso 1:4-5, 10-11).

Ang galing diba? Yan ang pinaka nagbibigay sa akin ng dahilan upang patuloy na magpuri at maglingkod sa kanya. At sa tuwing naririnig ko ang awiting "Thank You For Loving Me", hindi ko mapigilang magpasalamat sa kanya nang taos puso. Maraming salamat sa Diyos sa napakagandang awiting ito.Thank You For Loving Me
by: Tommy Walker

What love the Father has lavished on us
That we should be called His sons and daughters
Precious in His sight
Greater love this world had never seen
When He hung on that tree
O why would He do such a thing
For dirty sinners like you and me?

Chorus:
O God thank You for loving me
When on the cross You made history
Lord You died for me
Forever my praise will go to Thee
O God thank You for choosing me
To be Your child and bear Your name
O Jesus I will never cease to sing Your praise

Verse 2:
Your love is patient and humble and kind
It's greater than all my sin
It always protects and trusts and hopes
And will have no end
It's Your love that lifted me up from the depths
Set my feet on a solid rock
With a firm place to stand
Lord I always will trust in Your loving hand

Bridge:
How wide how long
How high how deep
How endless is Your love for me
How wide how long
How high how deep
How endless is Your love for me


No comments:

Post a Comment

Commenting Rules:

1. No trolling or baiting; submit relevant responses to appropriate blog-posts.
2. No name calling, bashing, flaming or posting of any ad hominems or personal attacks or insults of any kind
3. No spamming, advertising or soliciting.
4. No littering in the comment-box (multi-posting or cross-posting).
5. No blasphemous post and no links to occultic and cultic materials and immoral sites.
6. No negative one-liners.
7. No impersonating
8. No heckling; harrassments
9. No posting in all caps; no posting in all bold letters
10. If you're posting Anonymously, please provide a name so you can be addressed properly.

*All mature, sensible, and honest comments are welcome and encouraged. Comments will be filtered by the blog-owner before granting them to be published.