Saturday, November 12, 2016

Ang Tula ng Isang TupaO Diyos, puso ko noon ay kasing tigas ng bato;
Walang pag-asa at hindi kayang magbago;
Hinding-hindi lalapit sa Panginoong Jesu-Cristo,
Malibang ang pananalig ay ipagkaloob Mo.

Ngunit ang iyong pagibig ay napaka-dakila;
Sapagkat Kaligtasan ko'y iyo nang itinakda,
Noong bago pa man likhain ang langit at lupa,
Para sa kapurihan ng iyong habag at biyaya.

Kay Cristo Jesus nga ako ay iyong ibinigay;
Sa Pastol na para sa katubusan ko'y namatay.
Pagliligtas Niya'y tiyak na magtatagumpay,
At lahat Niyang tupa ay magtatamo ng buhay.

Panginoon, tinawag mo ako at iyong binago,
Sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo.
Ipinaunawa mo sa akin ang iyong Ebanghelyo,
Upang aking makita ang kagandahan ni Cristo.

Mayroon bang bagay na makapaghihiwalay,
Sa mga hinirang at sa kanilang Diyos na buhay?
Ang mga iniligtas ay patuloy Mong iniingatan,
Upang matamo nila ang lubos na kaluwalhatian.

—Jeph

No comments:

Post a Comment

Commenting Rules:

1. No trolling or baiting; submit relevant responses to appropriate blog-posts.
2. No name calling, bashing, flaming or posting of any ad hominems or personal attacks or insults of any kind
3. No spamming, advertising or soliciting.
4. No littering in the comment-box (multi-posting or cross-posting).
5. No blasphemous post and no links to occultic and cultic materials and immoral sites.
6. No negative one-liners.
7. No impersonating
8. No heckling; harrassments
9. No posting in all caps; no posting in all bold letters
10. If you're posting Anonymously, please provide a name so you can be addressed properly.

*All mature, sensible, and honest comments are welcome and encouraged. Comments will be filtered by the blog-owner before granting them to be published.